Utvikling av kundeteam

"Hva kjennetegner et ledergruppe som fungerer som team? 

Et effektivt lederteam kjennetegnes ved at alle i teamet demonstrerer et totalansvar for bedriftens/funksjonenes resultater.
 
Oppsatte visjoner, mål og strategier e
r verktøy og veivisere som benyttes for å kvalitetssikre beslutningsprosesser og sikre samhandling i forhold til teamets mål. 
 

Utgangspunktet er en forståelse for nødvendigheten av forpliktende samhandling på tvers av funksjoner og revirer. Et effektivt lederteam vil demonstrere ansvar både for å sikre nødvendig langsiktighet og for å bidra til at kortsiktige resultatkrav oppnås. Et effektivt lederteam vil være i stand til å møte de utfordringene som ligger i å sørge for kontinuerlige endringer parallelt med at kortsiktige krav til resultater oppnås.
Et effektiv lederteam møtes for å evaluere, ta beslutninger og legge planer. Teamet har system og metoder som sikrer hastighet og kvalitet i beslutningsprosesser. 

Hvordan kan Team Training bidra? 
Gjennom mer enn 20 års erfaring har vi utviklet systematikk og verktøy for å skape effektive lederteam. Opplegg og gjennomføring tilpasses teamets hovedoppgaver og rammebetingelser. 

Hovedhensikten vil alltid være å utnytte de synergieffektene som ligger i å få personer til å samhandle. på tvers av funksjonsgrenser og revirer. Et teamutviklingsprogram vil bygges opp rundt følgende fokusområder:
• Teamets evne til å støtte hverandre på tvers av funksjonsgrenser 
• Teamets evne til å fatte beslutninger og etterleve dem
•  Skape personlig trygghet og gjensidig tillit Bevisstgjøring og utnyttelse av individuelle ulikheter • •
•  Påvirkning av produktivitet gjennom ressursallokering 
• Teamets evne til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser T
• Teamets evne til å kommunisere med resten av organisasjonen
 

Gjennomføring
Utgangspunktet for gjennomføringen er de forretningsmessige resultater teamet skal bidra med. 
Basert på analyse av teamets funksjonsgrad og ”relasjonskartet” klargjøres mål med prosessen. Gjennomføringen skjer gjennom en kombinasjon av teammøter og gjennomføringsperioder.

Sample title

Utvikling av lederteam

"Hva kjennetegner et ledergruppe som fungerer som team? 

Et effektivt lederteam kjennetegnes ved at alle i teamet demonstrerer et totalansvar for bedriftens/funksjonenes resultater.
 
Oppsatte visjoner, mål og strategier e
r verktøy og veivisere som benyttes for å kvalitetssikre beslutningsprosesser og sikre samhandling i forhold til teamets mål. 
 

Utgangspunktet er en forståelse for nødvendigheten av forpliktende samhandling på tvers av funksjoner og revirer. Et effektivt lederteam vil demonstrere ansvar både for å sikre nødvendig langsiktighet og for å bidra til at kortsiktige resultatkrav oppnås. Et effektivt lederteam vil være i stand til å møte de utfordringene som ligger i å sørge for kontinuerlige endringer parallelt med at kortsiktige krav til resultater oppnås.
Et effektiv lederteam møtes for å evaluere, ta beslutninger og legge planer. Teamet har system og metoder som sikrer hastighet og kvalitet i beslutningsprosesser. 

Hvordan kan Team Training bidra? 
Gjennom mer enn 20 års erfaring har vi utviklet systematikk og verktøy for å skape effektive lederteam. Opplegg og gjennomføring tilpasses teamets hovedoppgaver og rammebetingelser. 

Hovedhensikten vil alltid være å utnytte de synergieffektene som ligger i å få personer til å samhandle. på tvers av funksjonsgrenser og revirer. Et teamutviklingsprogram vil bygges opp rundt følgende fokusområder:
• Teamets evne til å støtte hverandre på tvers av funksjonsgrenser 
• Teamets evne til å fatte beslutninger og etterleve dem
•  Skape personlig trygghet og gjensidig tillit Bevisstgjøring og utnyttelse av individuelle ulikheter • •
•  Påvirkning av produktivitet gjennom ressursallokering 
• Teamets evne til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser T
• Teamets evne til å kommunisere med resten av organisasjonen
 

Gjennomføring
Utgangspunktet for gjennomføringen er de forretningsmessige resultater teamet skal bidra med. 
Basert på analyse av teamets funksjonsgrad og ”relasjonskartet” klargjøres mål med prosessen. Gjennomføringen skjer gjennom en kombinasjon av teammøter og gjennomføringsperioder.

Sample title

Etablering av prosjekt-team

Sample title

En av de største utfordringene i alle virksomheter er å ferdigstille prosjekter til planlagt tid. 
De alle fleste prosjekter skal gjennomføres parallelt med at de operative resultatene nås. 
Som de fleste har erfart, vil prosjekter som ikke er rene overlevelsesoppgaver bli nedprioritert i forhold til den operative hverdagen. 
De viktigste årsakene kan knyttes til hvordan prosjektet er blitt initiert, prosjektledelse,  måling av framdrift og den støtten og oppmerksomhet prosjektet får fra ledelsen og andre impliserte. 

Hovedkonklusjonen er at fleste prosjekter som igangsettes ikke er godt nok planlagt i forhold til de realiteter prosjektleder og prosjektteamet må forholde seg til. 

Det som kjennetegner effektive prosjektteam er:
• At de leverer avtalt kvalitet til oppsatte tider. 
• De som deltar i prosjektene er motiverte ut fra den viktigheten de opplever at prosjektet har. 
•  et er klart definert hva hver enkelt skal bidra med og hvordan teamet skal samarbeide for å sikre kvalitet og hastighet i prosessen. 
 Teamleder fungerer som koordinator og coach. 
• Framdriften sikres gjennom sekundering basert på en fremdriftsplan som alle har forpliktet seg til. • •    • Prosjektmøtene benyttes til å ta beslutninger, korrigere avvik og sikre en optimal utnyttelse av den enkeltes kompetanse. 

Hvordan kan Team Training bidra? 
Mange års erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid har lært oss hva som er de viktigste årsaker til at mange prosjekter mislykkes, spesielt i forhold til framdrift. 
Team Training har utviklet et treningskonsept og verktøy som vil bidra til at prosjektarbeidet både får nødvendig prioritet og forutsigbarhet i forhold til kvalitet og ferdigstillelse. 
Vi kan også bidra som endringsagenter, ved at vi bringer inn erfaring fra mange års prosjektarbeid, spesielt knyttet til kundeprosesser. 
Fokusområder 
•  Sikre at teamet har felles motivasjon for å delta i prosjektet 
•  Sørge for at den enkelte har klart bilde av hva han/hun skal bidra med, og hvordan samarbeidet skal skje 
•  Sikre at teamets medlemmer balanserer sin innsats riktig mellom prosjektarbeidet og det daglige, operative arbeidet 
•  Utarbeide system for planlegging, oppfølging og informasjonsdeling 
•  Gi den enkelte nødvendig kompetanse for å kunne delta i et prosjektteam 
•  Sikre at prosjektleder fungerer som coach mot teamet og den enkelte

 Gjennomføring
 Kompetanse og verktøy overføres gjennom anvendelse på konkrete prosjekter. 
Treningen gjennomføres rundt de tre hovedfasene i et prosjekt: 
•  Planlegging av prosjetet 
•  Etablering av prosjektteamet 
•  Gjennomføring 

Treningen gjennomføres ved en kombinasjon av teammøter og gjennomføringsperioder.