Coaching

Hovedmål:

•  Øke den enkeltes medarbeiders prestasjonsnivå 
•  Få den enkelte medarabeider til å tenke og handle ut fra oppsatte mål og strategier 

 Programmet vil følge 5 hovedspor: 
1. Bevisstgjøre de muligheter lederen har til å påvirke resultater, holdninger og atferd gjennom å sette fokus på arbeidsprosesser (Lederrollen) 
2 .Gi den enkelte leder verktøy og systematikk for å klargjøre krav til mål, resultater og atferd. (Strategrollen) 
3. Utarbeide et relevante planleggings- og rapporteringssystem. 
4. Gi innsikt i kommunikasjon og samhandling - inkl. hvordan skape forpliktelser. Klargjøre praktiske og psykologiske hindringer i en endringsprosess (Kommunikatorrollen) 
5. Gi innsikt og ferdigheter i hvordan den enkelte medarbeider skal hjelpes / støttes til å nå oppsatte mål (Coachrollen) 

 Fra innholdet: 
•  Hvilke muligheter har lederen til å påvirke produktivitet og motivasjon •  Lederrollen – de tre dimensjonene
•  De viktigste årsaker til at leder ikke oppnår ønskede endringer i produktivitet og atferd 
•  Hvordan skape forpliktelser mot oppsatte mål og krav til forandringer
• Hvordan kan ulike former for tilbakemeldinger påvirke produktivitet og motivasjon og endringsvillighet? 
•  Coachrollen 
•  Klargjøring av muligheter for å øke produktiviteten og sikre gjennomføring av endringsprosesser 
•  Hvordan sikre at det reageres riktig ved negative avvik 
•  Regler og metoder for rådgivning og oppmuntring 

Gjennomføring: 
Utviklingsprogrammet gjennomføres ved en kombinasjon av workshops og gjennomføringsperioder tilpasset aktuelt behov ut fra følgende modell: 
Forberedelser  - Workshop  - Gjennomføring  -  Evaluering

Denne gjennomføringsmodellen vil gi deltakerne anledning til å teste og “fordøye”. I tillegg vil det gi muligheter til å justere fremdrift og implementering i forhold til mål og rammebetingelser.

Sample title